Centar za projekte, znanost i transfer tehnologija

VODIME - Vode Imotske krajine

NAZIV PROJEKTA: VODIME - Vode Imotske krajine
FOND: Europski fond za regionalni razvoj (EFRR)
OPERATIVNI PROGRAM: Konkurentnost i kohezija 2014. - 2020.
UKUPNA VRIJEDNOST PROJEKTA: 3.529.070,32 HRK
PRORAČUN ZA SVEUČILIŠTE U ZADRU: 270.828,20 HRK
INTENZITET POTPORE: 85 %
ULOGA NA PROJEKTU: Partner
SASTAVNICA: Odjel za ekologiju, agronomiju i akvakulturu / Odjel za turizam i komunikacijske znanosti
RAZDOBLJE PROVEDBE PROJEKTA: 1. lipnja 2020. – 1. lipnja 2023.
TIP PROJEKTA: Stručni

 

KRATKI OPIS PROJEKTA: Zbog klimatskih promjena u svjetlu porasta temperatura, zagrijavanja površinskih voda, značajnog pada razina površinskih i podzemnih voda te smanjivanja dostupnosti vode, u budućnosti se predviđaju drastične promjene koje će utjecati na cijeli kraj. Utjecaj klimatskih promjena na vodne resurse ovog područja odražava se i na druge sektore koji ovise o vodama ili utječu na njihovo stanje, posebice na poljoprivredu, energetiku i turizam.

Međusobna isprepletenost i dinamičke veze između energije, vode i hrane prilikom upravljanja tim resursima objedinjuje metoda ''EWF veza'' (engl. energy-water-food nexus) koja omogućuje promatranje učinaka koje odluka u pojedinom sektoru proizvodi u drugim sektorima te koordinirani pristup koji u obzir uzima povratne informacije, kompromise i sinergije među sektorima zbog čega je važan alat u prilagodbi klimatskim promjenama. Korištenjem metode ''EWF veze'' tijekom provedbe istraživanja na obuhvaćenom području će se uspostaviti ravnoteža u upravljanju ranjivim sektorima, a multidisciplinarni, integralni pristup će omogućiti cjelovite i učinkovite mjere prilagodbe klimatskim promjenama.

Kako bi se izradile mjere prilagodbe prijavitelj će s projektnim partnerima provesti primijenjeno istraživanje čija je okosnica kontinuirano praćenje kvalitete i količine vode, klimatskih parametara te modeliranje hidrogeološkog sustava šireg obuhvata Imotskog polja. Na temelju prikupljenih podataka i modela analizirat će se utjecaj klimatskih promjena na vodne resurse , ocijenit će se razina štetnih utjecaja klimatskih promjena na sektor poljoprivrede te njegova ranjivost u smislu utvrđivanja najpogođenijih poljoprivrednih kultura, ispitati će se iskoristivost hidroenergetskih potencijala, kao i mogućnosti primjene obnovljivih izvora energije u Imotskom polju te iskorištenje iste u svrhu hibridnog reverzibilnog postrojenja. Prikupljeni podaci služit će i za analizu utjecaja klimatskih promjena na turizam, koji je perspektivan sektor gospodarstva područja.

Kako bi se analize mogle provesti, svi prikupljeni podaci bit će objedinjeni u prethodno uspostavljenoj bazi podataka koja će na različitim sigurnosnim razinama biti dostupna akademskoj zajednici i drugim dionicima. Osim toga, stvarni podaci o stanju jezera iz uspostavljene baze podataka prikazivat će se na 3 informacijska panela postavljena u gradu Imotskom te pokraj Modrog i Crvenog jezera i na taj način biti dostupni široj javnosti.

CILJEVI PROJEKTA: 

  1. Izrađen Pametni sustav za podršku odlučivanju u upravljanju Imotskim poljem u prilagodbi klimatskim promjenama. Pametni sustav je digitalna platforma koja će vrednovati prikupljene podatke i nuditi opcionalna rješenja kod odlučivanja povezanih s upravljanjem vodnim resursima,poljoprivredom, energetikom i turizmom.
  2. Izrađena Integralna studija za upravljanje Imotskim poljem koja će sadržavati mjere prilagodbe na klimatske promjene sektora upravljanja vodnim resursima, poljoprivrede, energetike i turizma na području provedbe. U sklopu ove studije će se izraditi i sveobuhvatni planovi očuvanja održive poljoprivredne proizvodnje, navodnjavanja Imotskog polja, te prilagodbe klimatskim promjenama odabirom otpornijih vrsta i rekultivacije postojećih poljoprivrednih površina, kao i cjelovita studija upravljanja vodnim resursima područja provedbe.
  3. Izrađen Akcijski plan za sinergijsko korištenje instrumenata Kohezijske politike i drugih programa Unije (LIFE, Obzor Europa itd.).

NOSITELJ PROJEKTA: Sveučilište u Splitu, Fakultet građevinarstva, arhitekture i geodezije

PARTNERI: Sveučilište u Zagrebu (PMF), Sveučilište u Zagrebu (FER).

Više o projektu možete saznati ovdje: